REFERENDUM

 

Oznámení občanům o době a místě konání MÍSTNÍHO REFERENDA v Krásném Dvoře dne 7.2. 2015

V této sekci jsou zveřejněny potřebné informace o konání místního referenda na území obce Krásný Dvůr k otázce:

 

 

Chcete těžbu bentonitu eventuálně dalších nerostných surovin

v katastrálním území Krásný Dvůr?

 

  • Právní úprava

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění.

Usnesení Zastupitelstva obce Krásný Dvůr č. 12/2014 ze dne 18. prosince 2014.

  • Kdy se bude referendum konat?

Místní referendum se bude konat v sobotu 07. února 2015 v době od 8:00 do 16:00hod.

  • Kdo je oprávněn hlasovat v místním referendu?

 

V místním referendu je oprávněna hlasovat každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce.

  • Ve kterém volebním okrsku budu hlasovat?

Rozdělení do jednotlivých volebních okrsků je stejné, jako pro volby do zastupitelstva obce Krásný Dvůr (volební místnost bude v budově Obecního úřadu v Krásném Dvoře).

  • Jak získám hlasovací lístek pro místní referendum?

Hlasovací lístky nebudou vhazovány do poštovních schránek (jako v případě voleb

do zastupitelstva obce), hlasovací lístek si každý vyzvedne až v hlasovací místnosti.

 

Vzor hlasovacího lístku je umístěn na webu obce

  • Zásady a způsob hlasování v místním referendu

Jsou umístěny na webu obce.

  • Složení místní komise (volební komice)

Zedník Jindřich – předseda komise, Lukešová Venuše – místopředseda komise, ing. Fiala Josef – člen komise, ing. Lukeš Miroslav – člen komise

 

Vzor hlasovacího lístku

Úprava hlasovacího lístku

 

 

 

MÍSTNÍ REFERENDUM
ZÁSADY HLASOVÁNÍ
§ 36 zákona č.22/2004 Sb., o místním referendu
1. Oprávněná osoba hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
2. Oprávněné osoby předstupují před okrskovou komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavily do hlasovací místnosti.
3. Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, platným občanským průkazem, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu21) nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem.22) Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku.
4. Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, nebude jí hlasování umožněno.
5. Oprávněná osoba, která se dostavila do hlasovací místnosti s hlasovacím průkazem, je povinna tento hlasovací průkaz odevzdat okrskové komisi. Okrsková komise hlasovací průkaz k výpisu ze seznamu oprávněných osob přiloží a doplní údaje o oprávněné osobě do výpisu ze seznamu oprávněných osob; poté jí vydá hlasovací lístek a úřední obálku.
6. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku nesmí být nikdo přítomen zároveň s oprávněnou osobou. S oprávněnou osobou, která nemůže sama upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být s jejím souhlasem v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku přítomna jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise, a hlasovací lístek za ni upravit a vložit do úřední obálky.
7. Oprávněná osoba může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost, a to pouze v územním obvodu hlasovacího okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě okrsková komise vyšle k oprávněné osobě 2 své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Při hlasování postupují členové komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
§ 37 zákona č.22/2004 Sb., o místním referendu
1. Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku vstoupí oprávněná osoba do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví a vloží ho do úřední obálky.
2. Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď "ano" nebo "ne", pro kterou hlasuje, a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží.
3. Oprávněná osoba se zdrží hlasování o určité otázce tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou odpověď.
4. Oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do hlasovací schránky. Za oprávněnou osobu, která není schopna vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, tak může učinit jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise.
5. Oprávněné osobě, která se neodebrala do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, okrsková komise hlasování neumožní.

 

 

Nejstarší dosud uváděné prameny popisují panství Krásný Dvůr s 2 tvrzemi, vesnicí a 2 mlýny již ve 13. století. Jednu z tvrzí přestavěl ve 3. čtvrtině 16. století Jan Mašťovský z Kolovrat na renesanční sídlo, dokončené před rokem 1572. Po bitvě na Bílé hoře získal Krásný Dvůr jako konfiskát Václav Michna z Vacínova, od nějž jej roku 1649 koupil Heřman Černín z Chudenic. Objekt tou dobou upadal, sloužil jako sýpka. O jeho znovuzrození se zasloužil až František Josef Černín, který na počátku 18. století zadal projekt přestavby pražskému architektovi F. M. Kaňkovi. Práce proběhly v letech 1720 - 1725. K zámku již v té době náležela rozlehlá bažantnice. Koncem 18. století bylo zrušeno centrální vnitřní schodiště, rozšířen hlavní sál, změněno několik pokojů a kaple. Byla přistavena vnější schodiště z jižní i severní strany hlavní budovy zámku. Tato etapa ukončila stavební vývoj zámku a uvedla jej do dnešní podoby.

V 80. letech 18. století se uskutečnily i rozsáhlé zásahy do okolí při budování krajinářského parku, tehdejší majitel Jan Rudolf Černín vycházel z koncepce anglické zahrady, ovlivněné myšlenkami romantismu. Krajinné scenérie doplnil množstvím drobných altánků. Jedná se o jeden z nejstarších a největších anglických parků u nás o rozloze téměř 100 ha. Zahradník Födisch vytvořil, po studijním pobytu v Anglii, na Leskovském potoce důmyslný vodní systém napájející pět rybníků a umělý vodopád. Tato osa dnes vytváří spolu s mohutnými stromy původního osázení základ jedinečného parku. Osobitá je zejména novogotická vyhlídková věž, později doplněná o památník polního maršála Karla Schwarzenberga.

Zámek hostil řadu významných osobností, například J. W. Goetha, básníka Theodora Körnera, kněžnu Zaháňskou s knížetem Metternichem a také Josefa Dobrovského. V majetku Černínů zůstal Krásný Dvůr až do okupace, kdy jej obsadili nacisté. Zámek se stává letním sídlem, tehdy říšského ministra zahraničí Joachima von Ribbentropa. Od roku 1945 se stal zámek vlastnictvím státu. Většina místností přístupných veřejnosti je vybavena dobovým zařízením s mnoha vzácnými kusy nábytku, porcelánu, obrazů, kamen, původních tapet a cenným souborem kvašových obrazů zámku z počátku 19. století.
Zámek a park v Krásném Dvoře se zalíbil i filmařům, natáčely se zde například filmy Konec starých časů či Jak básníkům chutná život, To horké léto v Marienbadu a několik pohádek.

OTEVÍRACÍ DOBA STÁTNÍHO ZÁMKU 2017

Leden

-

-

Únor

-

-

Březen

-

-

Duben

10:00 - 17:00

sobota, neděle, svátky

Květen

10:00 - 17:00

denně mimo pondělí

Červen

10:00 - 18:00

denně mimo pondělí

Červenec

10:00 - 18:00

denně mimo pondělí

Srpen

10:00 - 18:00

denně mimo pondělí

Září

10:00 - 17:00

denně mimo pondělí

Říjen

10:00 - 16:00

sobota, neděle, svátky

Listopad

-

-

Prosinec

-

-

 

V měsících dubnu a říjnu prohlídky zámku pro předem objednané skupiny i mimo návštěvní dobu od úterý do pátku.

Prohlídky začínají každou celou hodinu a trvají přibližně 45 minut.

Poslední prohlídka začíná hodinu před koncem otevírací doby. O svátcích je otevřeno vždy jako v neděli v daném období.

 


 

VSTUPNÉ pro rok 2017

 

Základní vstupné      90,- Kč

(I. i II. okruh)

 

Snížené vstupné       60,- Kč
Rodinné vstupné    240,- Kč

(2 dospělé osoby a až 3 děti do 15 let věku)

 

Děti do 6 let v hromadné výpravě 30,- Kč

 

Snížené vstupné pro:

-      děti od 6 do 15 let

-      studenty do 26 let po předložení platného dokladu o studiu

-      držitele studentské Karty mládeže EURO<26

-   držitele průkazu ISIC

-      invalidy po předložení průkazů ZTP

-      seniory nad 65 let věku.

 

  

Volný vstup:

-      děti do 3 let (mimo hromadné výpravy)

-      zaměstnanci NPÚ + max. 3 rodinní příslušníci

-   držitelé průkazu ICOMOS, ICOM

-   držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií České republiky

-      pedagogický doprovod hromadných školních výprav

    (max 2 osoby na jednu skupinu)

- držitelé průkazu ZTP - děti (do 18 let), ZTP/P a průvodcům ZTP/P

- držitelům tzv. volných vstupenek vydaných generálním ředitelstvím NPÚ

- novinářům na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy památkového objektu

 

 

Příplatky k základnímu vstupnému

- za provedení mimo návštěvní dobu              50 %  -   120,- Kč

- za provedení mimo sezónu                         100 %  -   160,- Kč

- za cizojazyčný výklad                                   100 %  -  160,- Kč

 

Zapůjčení cizojazyčného textu                        20,- Kč

 

Poplatek za fotografování                             500,- Kč

 

Poplatek za filmování                                 1 000,- Kč

 

 

 

Prohlídky mimo návštěvní dobu a mimo sezónu se uskutečňují pouze na základě písemné objednávky a dle provozních možností správy zámku.

 

Při doprovodných akcích se stanovuje vstupné zvlášť.

 

Vstup do zámeckého parku je bezplatný. Prohlídka s průvodcem je zpoplatněna (II. okruh)
 

Státní zámek Krásný Dvůr
439 72 Krásný Dvůr
Tel./fax: 415 210 004, 415 210 036, 724 323 427, 773 761 148

Oficiální stránky státního zámku www.krasny-dvur.cz

Email: krasnydvur@npu.cz

 

 

 Aktualizace 10.7.2017


Více zde: http://www.krasnydvur.cz/

 


 

 

Obec Krásný Dvůr datová schránka - ID: jwmaqq3

OBECNÍ ÚŘAD
KRÁSNÝ DVŮR 117
43972 KRÁSNÝ DVŮR
+420 415 210 020 krasnydvur@iol.cz
Vytvořeno službou Webnode